X

Vyhlášení výzvy na energetické úspory v objektech veřejných budov.

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné spol. a další.

NA CO: Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Systémy využívající odpadní teplo, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce otopné soustavy, technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách, modernizace vnitřního osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínící prvky.

KDY: Příjem žádostí od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024

KOLIK: Míra dotace se bude řídit jednotkovými náklady na příslušné opatření, dle stupně renovace budovy.

Příjem žádostí od 3. dubna 2023. 

 

Podrobnější informace naleznete ZDE. V případě zájmu kontaktujte Marcelu Jahodovou nebo Zdeňku Celou, které s Vámi ochotně prodiskutují Váš záměr.