X

Nechte si zpracovat Studii odtokových poměrů téměř zadarmo!

Za nedlouho se všem obcím a městům otevře možnost žádat o dotaci na studii odtokových poměrů, která je významná tím, že Vám jasně obsáhne:

• vymezení rozlivů povodňových průtoků,
• studie je podkladem pro zpracování záplavového území vodních toků,
• posouzení stávající protipovodňové ochrany nejen obcí a měst,
• vytipování kritických bodů omezujících odtokové poměry,
• návrh protipovodňových a protierozních opatření,
• posouzení změny odtokových poměrů při výstavbě,
• podklad ke zpracování projektové dokumentace navržených opatření.

Dotace činí 85 % na studii odtokových poměrů a také na další náklady s tím spojené.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, vedoucí oddělení inovačních a environmentálních programů.