X

KOMPENZACE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ENERGIE

První výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen bude spuštěna již v úterý 15. listopadu 2022. O podporu mohou žádat velké podniky, na které se nevztahuje nařízení vlády 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci v platném znění a které nepodnikají v nepodporovaných oborech (např. výroba a přenos elektřiny, těžba uhlí či zemního plynu a podobně). Celková alokace činí 30 mld. Kč, avšak může být ještě upravena. V případě vyčerpání alokace může přijímání žádostí v rámci výzvy skončit již před tímto datem.

Způsobilým obdobím je únor až říjen letošního roku. Žadatelé musejí prokázat, že v tomto období došlo alespoň ke dvojnásobnému nárůstu jednotkových cen za elektřinu a plyn v porovnání s rokem předchozím. Pokud tak učiní, mohou dosáhnout na podporu až 30 % způsobilých nákladů, a to až do výše 45 mil. Kč. V případě, že je daný podnik zároveň energeticky náročným podnikem s provozní ztrátou (hodnota EBITDA ˂ 0) za způsobilé období, může žádat až o 50 % způsobilých nákladů (max. 80 % provozní ztráty a zároveň max. 200 mil. Kč). Poslední skupinou žadatelů jsou podniky ve vybraných odvětvích, které jsou současně v provozní ztrátě – ty mohou žádat o kompenzaci 70 % způsobilých nákladů (max. výše podpory stejná jako u energeticky náročných podniků).

Detailnější informace o kompenzacích naleznete zde.