X

ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné spol. a další.

NA CO: Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Systémy využívající odpadní teplo, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce otopné soustavy, technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách, modernizace vnitřního osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínící prvky.

KDY: Příjem žádostí od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024

KOLIK: Míra dotace se bude řídit jednotkovými náklady na příslušné opatření, dle stupně renovace budovy.

Podrobnější informace naleznete na těchto odkazech:

ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY VEŘEJNÝCH BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

 

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hl. města Prahy)

NA CO: Výměna zdroje na fosilní palivo (tj. i zemní plyn) či elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Případně instalace: solárně – termických systémů, fotovoltaických systémů, rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy, zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

KDY: Příjem žádostí od 24.8.2022 do 31.5.2023

KOLIK: Max. 50 % celkových způsobilých výdajů prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů na příslušné opatření

Podrobnější informace naleznete zde:

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ