X

Vyhlášení výzvy na obnovu historických památek

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 výzvu zaměřenou na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení a památky na území hl. m. Prahy.

Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Žadatelé mohou získat dotaci na tyto aktivity:

  • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, příp. odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce);
  • restaurování části památek a mobiliářů;
  • odstraňování přístupových bariér (např. budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností);
  • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (např. pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení);
  • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů;
  • digitalizace památek a mobiliářů;
  • obnova parků a zahrad u souboru památek – pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy o sobě podporovanou památkou;
  • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky, případně její části.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. 11. 2015 do 31. 3. 2016.

Výše dotace dosáhne 85 % až 100 % uznatelných nákladů (v závislosti na typu žadatele). Pro žadatele jsou vyčleněny 3 mld. Kč.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 5 mil. Kč, maximální výše celkových výdajů projektu činí:

  • 123 282 tis. Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a
  • 246 565 tis. Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.