X

Vyhlášení výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy z Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žadatelé tak budou moci získat dotaci na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší snížením emisí ze stacionárních zdrojů, odpadové hospodářství nebo ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Podmínky pro získání dotace jsou již nyní známy, proto je důležité, aby se plánované projekty začaly připravovat, protože kvalitně připravené projekty budou mít velkou šanci uspět

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

  • Povodňová ochrana sídel: opatření vedoucí k zabezpečení sídel proti povodním, zejména prostřednictvím retenčních zařízení a sanace svahových nestabilit. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 300 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Preventivní protipovodňová opatření: budování a rozšiřování systémů na lokální úrovni sloužících k varování před povodněmi, předpovědních systémů či tvorba digitálních povodňových plánů. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 200 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Snížení emisí stacionárních zdrojů: rozšiřování a rekonstrukce soustav CZTE. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 % a více informací naleznetezde.
  • Sběr, recyklace a zpracování odpadů: opatření výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, včetně výstaveb kompostáren. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015.  Je vyčleněno 1,5 mld. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Podpora přírodní rozmanitosti: péče o vzácné druhy, cenná stanoviště, včetně prevence a nápravy škod způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů a omezování výskytu invazních druhů. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015. Je vyčleněno 37 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Posílení přirozených funkcí krajiny: opatření proti erozi a zadržení vody v krajině nebo zprůchodnění migračních bariér a opatření k omezování úmrtnosti živočichů. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015, v případě projektů, které vyplývají Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR –aktualizace 2014 je termín příjmu žádostí prodloužen do 31.12.2016. V případě projektů vycházejících z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí  je termín příjmu žádostí až do 31.7.2017. Je vyčleněno až 1,9 mld. Kč, výše podpory až 100 % a více informací naleznete zde.
  • Zlepšení kvality prostředí v sídlech: opatření k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015.  Je vyčleněno až 152 mil. Kč, výše podpory až 60 % a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím našeho specialistu Ing. Petra Novotného.