X

Uveřejnění termínů prvních výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žadatelé tak budou moci získat dotaci na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší snížením emisí ze stacionárních zdrojů, odpadové hospodářství nebo ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Jedná se zatím o předběžné informování žadatelů o dotačních možnostech, čímž chce MŽP umožnit žadatelům začít s přípravou projektů. Ostré výzvy budou vyhlášeny po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí a schválení hodnoticích kritérií Monitorovacím výborem OPŽP.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) v rámci lhůty stanovené pro příjem žádostí.

K zahájení příjmu žádostí dojde od 14. srpna 2015 a oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace.

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

  • Povodňová ochrana intravilánu: opatření vedoucí k zabezpečení sídel proti povodním, zejména prostřednictvím retenčních zařízení a sanace svahových nestabilit. Je vyčleněno cca 300 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Preventivní protipovodňová opatřeníbudování a rozšiřování systémů na lokální úrovni sloužících k varování před povodněmi, předpovědních systémů či tvorba digitálních povodňových plánů. Je vyčleněno cca 200 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Snížení emisí stacionárních zdrojůrozšiřování a rekonstrukce soustav CZTE. Výše podpory je až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Sběr, recyklace a zpracování odpadůopatření výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, včetně výstaveb kompostáren. Je vyčleněno cca 900 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více infromací naleznete zde.
  • Podpora přírodní rozmanitostipéče o vzácné druhy, cenná stanoviště, včetně prevence a nápravy škod způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů a omezování výskytu invazních druhů. Je vyčleněno cca 37 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Posílení přirozených funkcí krajinyopatření proti erozi a zadržení vody v krajině nebo zprůchodnění migračních bariér a opatření k omezování úmrtnosti živočichů. Je vyčleněno až 1,9 mld. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
  • Zlepšení kvality prostředí v sídlechopatření k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Je vyčleněno až 152 mil. Kč, výše podpory až 60 % a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktuje prosím našeho specialistu Ing. Petra Novotného.