X

Uveřejnění termínů prvních výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo termíny prvních letošních výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.
Příjem žádostí bude probíhat od června 2015 a žádat budou moci převážně podnikatelské subjekty, vysoké školy a VaV instituce, dále upřesněno v bližších informacích.

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

 • Inovace: zavádění inovačních projektů prostřednictvím zejména nákupu nových technologií, podpora projektů na ochranu průmyslových práv. Je vyčleněno cca 4 mld. Kč, výše podpory až 45 % a více informací naleznete zde.
 • Potenciál: založení nebo rozvoj center/oddělení průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení např. strojů a zařízení, pozemků, budov a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Je vyčleněno cca 1,5 mld. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Aplikace: podpora aktivit v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje prostřednictvím zejména dotací na mzdové náklady, nástroje a zařízení, režijní náklady aj. Je vyčleněno cca 2 mld. Kč, výše podpory až 80 % a více informací naleznete zde.
 • Partnerství znalostního transferu: vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Je vyčleněno cca 300 mil. Kč, výše podpory až 70 % a více informací naleznete zde.
 • Spolupráce: podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí pro rozvoj společných výzkumných a vývojových aktivit. Je vyčleněno cca 500 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Technologie: pořízení strojů a technologických zařízení, výpočetní a komunikační techniky ve formě hardware a software. Je vyčleněno 250 mil. Kč, výše podpory 45 % a více informací naleznete zde.
 • Školicí střediska: výstavba nových školicích center a rekonstrukce stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor (nábytek, IT vybavení apod.), pořízení vzdělávacích programů. Je vyčleněno 500 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Marketing: účast na zahraničních výstavách a veletrzích – pronájem, zřízení a provoz stánku, tvorba propagačních cizojazyčných materiálů, doprava exponátů. Je vyčleněno 300 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Nemovitosti: rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu/areálu nebo brownfieldu – nákup a úprava pozemků a budov, rekonstrukce, úprava, výstavba a odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám. Jsou vyčleněny 1,5 mld. Kč, výše podpory 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik) a více informací naleznete zde.
 • Úspory energie: zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; využití odpadní energie; modernizace soustav osvětlení; instalace obnovitelných zdrojů energie; instalace kogenerační jednotky a modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. Je vyčleněno cca 5 mld. Kč, výše podpory až 65 % malý podnik (do 50 zaměstnanců), až 55 % střední podnik (do 250 zaměstnanců, velké podniky (nad 250 zaměstnanců) až 45 % a více informací naleznete zde.
 • ICT a sídlené služby: tvorba nových softwarových řešení, tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware; zřizování, modernizace a provoz center sdílených služeb a datových center. Výše podpory 45 % malý podnik (do 50 zaměstnanců), 35 % střední podnik (do 250 zaměstnanců), 25 % velký podnik (nad 250 zaměstnanců) a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Karla Brunclíka.