X

RENARDS spolupracuje s MAS

Skupina RENARDS hledí do budoucna. Nedílnou součástí implementační struktury nových operačních programů v období 2014 – 2020 budou Místní akční skupiny (MAS). Tyto budou působit coby zprostředkující subjekty pro konečné příjemce dotací ve venkovských regionech. V současné době probíhá na straně MAS zpracovávání jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Jsme připraveni pro MAS provést odborné analýzy a oponentury již zpracovaných dílčích částí SCLLD. Taktéž zpracováváme závěrečnou implementační část SCLLD. Od nového roku 2015 bude vyhlášena výzva k předkládání kompletních SCLLD, doporučujeme žadatelům z řad MAS být na tento okamžik plně připraveni.