X

Potřebujete rozšířit či oživit městskou zeleň a nejen tu? Od srpna to nebude problém!

Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje mohou od poloviny srpna žádat o dotaci 60 % na zakládání ploch a prvků veřejné zeleně.

Podporované budou mj.:

  • parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, apod.

Z oblasti obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru je možno zahrnout do projektu:

  • tůně, jezírka, mokřady, průlehy a jiné terénní sníženiny, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu, apod.

V rámci výzvy bude možné žádat i o další opatření, o kterých Vás rádi budeme informovat.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.