X

Podání šesti projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů

Během prosince 2019 se nám podařilo podat, v rámci OPŽP – ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů, celkem 6 projektů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu odpadů tak bude činit 40 000 t/rok. Celkové způsobilé náklady projektů přesáhly 263 mil. Kč a 80 mil. Kč bude hrazeno z dotace.